Elektonický podpis

Overenie a podpísanie elektronického dokumentu elektronickým podpisom šetrí Váš čas a umožňuje rovnaké postavenie Vášho elektronického aj papierového dokumentu. Môžete ho použiť pri komunikácii so všetkými inštitúciami s elektronickou podateľňou a Colnou správou, Daňovou správou, Obchodným registrom. Živnostenským registrom, Katastrom nehnuteľností a Štatistickým úradom.

Čo budete potrebovať?

Podnikateľ a SZČO

  • občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
  • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list)

Zamestnanec

  • občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
  • ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list)
  • potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu)

* výpis z obchodného alebo živnostenského registra nesmie byť starší ako 3 mesiace, akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia. Fotokópia dokladu zostáva u nás.

Jednanie v zastúpení

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite zastupovaný splnomocnencom:

  • občiansky preukaz splnomocnenca
  • ďalší doklad totožnosti splnomocnenca
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec

Predĺženie platnosti certifikátu pre ZEP

Pri predĺžení platnosti kvalifikovaného certifikátu (ZEP) si so sebou nezabudnite priniesť aj usb token.